Algemene Voorwaarden

Op rekening huren:
Alle bedrijven die minimaal een jaar bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven kunnen bij Habo Rent op rekening huren.
Indien u op rekening wilt huren, kunt u een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel opsturen naar Habo Rent.
Hierna zal een “huren op rekening ”overeenkomst worden opgesteld en een kredietlimiet worden toegekend. Facturering geschiedt periodiek en bij beëindiging van het huurcontract. Relaties zonder een dergelijke overeenkomst kunnen slechts huren na het voldoen van een borgsom.
Wij houden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden af te wijken van boven gestelde regels. 

Legitimatie:
Huurders zijn verplicht zich te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

Huurovereenkomst: 
De huurovereenkomst wordt telefonisch of schriftelijk overeengekomen.
Bij ontvangst van het gehuurde ondertekent u een huurcontract.
Hiervan ontvangt u een kopie. 
Bij retour bezorging ontvangt u een retour bon, dit retour bewijs is bindend bij verschil van mening. Verzekering

Verzekering:
Habo Rent draagt zorg voor alle wettelijk verplichte verzekeringen die op het materieel van toepassing zijn.
De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materieel. In voorkomende gevallen zal de huurder Habo Rent zonodig vrijwaren en / of schadeloos stellen.

Premie en eigen risico:
De basisverzekering is bij de prijs inbegrepen, maar er zal te allen tijde een netto toeslag van 7% als verzekeringskosten op de huurprijs van de verzekerde objecten worden gehanteerd. In dit geval geldt voor een gedekte schade een eigen risico van EUR 750,00 en bij diefstal 25% van het schadebedrag met een minimum van EUR 2.500,00.

Huurperiode: 
De huur gaat in op het moment dat het gehuurde het depot verlaat en eindigt op het moment dat het gehuurde terug is bezorgd of, indien het gehuurde door HABO Rent moet worden vervoerd, telefonisch dan wel schriftelijk is afgemeld.
De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde tot dit terug is op het terrein van HABO Rent.
Indien slechts een gedeelte van het verhuurde artikel retour is, dan loopt de verhuur van het gehele artikel door tot dat het geheel retour is.
De administratie van HABO Rent is, ten aanzien van de telefonische meldingen, bindend.

Dagdeel: 
Hier verstaan wij onder:  
’s Morgens tussen 07.00 – 12.00 uur.
’s Middags tussen 13.00 – 17.30 uur.

Transport: 
Op bestelling brengt Habo Rent tegen vergoeding het materiaal op de door u gewenste plaats. € 60,00 per uur.

Goede staat: 
De huurder verklaart door ondertekening van het huurcontract het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, in die staat te houden en te retourneren. 
De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde materieel.
Het gehuurde dient SCHOON te worden geretourneerd.
Eventuele schoonmaakkosten worden op basis van de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Dagelijks onderhoud: 
Dagelijks onderhoud, zoals controle van het oliepeil en het laden van accu’s is voor rekening en uitvoering van de huurder.
Voor informatie over het onderhoud van een bepaalde machine kunt u contact opnemen met Habo Rent. Alle machines dienen met door Habo aangegeven brandstoffen gevuld te worden.

Tarieven:
De tarieven zijn gebaseerd op een normale dagtaak van 8 uur ofwel 40 werkuren per week.
Shift tarieven en weekend tarieven op aanvraag 

Keuringen en onderhoud: 
Al ons verhuurmateriaal wordt conform NEN 3140 – VCA-13 MWT – Vebit eisen gekeurd + steigerkeur.
Door middel van een sticker op het materiaal is te zien wanneer het materiaal gekeurd of onderhouden dient te worden.
Op verzoek, is van het keuring plichtig materieel een keuringsrapport te verkrijgen.

Schade:
Schade en /of letsel ontstaan door ondeskundig gebruik is voor rekening van de huurder, evenals kosten gemaakt in verband met een onterechte storingsmelding. 
De huurder dient Habo Rent terstond (uiterlijk binnen 24 uur) schriftelijk in kennis te stellen van de schade.

Verhuurvoorwaarden en prijzen:
Op alle verhuurtransacties van Habo Rent zijn de Algemene Voorwaarden voor de Verhuur van Materieel, onder uitsluiting van alle inkoopvoorwaarde, van toepassing.
De verhuurvoorwaarden kunt u achter in onze catalogus vinden. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Brandstoffen, oliën transport, slijtagekosten, montage, demontage en verbruiksartikel, zijn voor rekening van de huurder.

Betalingen:
1.   Betalingen dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 8 dagen na              factuurdatum.
2.   Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 8 dagen na factuurdatum, komt Habo Rent een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag.
3.   Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is Habo Rent gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten.
Alle inningskosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 75,00

Brandstof:
Alle 2 tact machines dienen bij-/ afgetankt te worden met aspen 2 tact brandstof.
Dit is speciale benzine om een betere bedrijf zekerheid te garanderen van onze machines.
Een goed en zeer zeker meewegend aspect is het milieu (vrij van lood, benzeen, zwavel en aromaten).

KLIC meldingen:
KLIC meldingen doen, geen aansprakelijkheid bij schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen zowel aan bestuurder van het gehuurde object als het object zelf.